LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos kryptys

Tyrinėja, kaupia informaciją ir siekia daryti įtaką šiuolaikinės liaudies dailės raidai:

Tyrinėja šiandien dar gyvybingas tradicines liaudies dailės šakas – kryždirbystę, skulptūrą, tekstilę, keramiką, kalvystę, juvelyriką ir kt.,seka ir fiksuoja jų padėtį.

Tyrinėja ir fiksuoja naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose.

Tautodailės poskyrio darbo barai – įvairi veikla, susijusi su liaudies dailės šiuolaikinėmis apraiškomis apimantivis dar gyvas tradicines senųjų amatų šakas -kryždirbystę, audimą, keramiką ar kalvystę,tradicinius liaudies drabužius,kurie, prieš šimtmetį išnykę iš kaimo gyvenimo, šiandien egzistuoja tautinio kostiumo pavidalu, taip patprimityviąją tapybą, - moderniojo pasaulio fenomeną, paremtą etninio paveldo plastinėmis ir idėjinėmis tradicijomis. Svarbiausiu savo uždaviniu poskyrio specialistai laiko visų šių nematerialiojo etninio paveldo vertybių išsaugojimą, jų gyvavimo šiuolaikinėmis sąlygomis pratęsimą.

Poskyrio specialistai dirba dviem kryptimis: su meistrais, siekdami jiems pagelbėtikuo sklandžiau perimti tradicinių meno dirbinių kūrimo paslaptis ir pratęsti tolesnį liaudies meno gyvavimą, ir suliaudies meno vartotojais,kuriems būtina informacija, padedantiįvertinti irpriimti tradicinius dirbinius. Todėl kasmet rengiami įvairūs praktiniai ir teoriniaiseminarai,paskaitų ciklai,įvairi metodinė medžiaga ir leidiniai, parodos.

Dar viena Tautodailės poskyrio veiklos sritis - grupinės ir individualios liaudies meistrų bei rajonų etninės kultūros specialistų konsultacijos. Ypač daug lankytojų sulaukia Tautinio kostiumo laboratorija, sukaupusi daug vertingosmetodinės medžiagos: didelę (87 kostiumai) tautinių kostiumų kolekciją, daugybę liaudies drabužių brėžinių, jų audinių ir apdailos piešinių. Visa ši medžiaga – puikus orientyras kolektyvų vadovams ar privatiems asmenims,ieškantiemsinformacijoslietuvių tautinio kostiumo dėvėsenos, gamybos bei įsigijimo klausimais.

LNKC tautinio kostiumo laboratorijoje saugoma: lietuvių I – XVIa .kostiumų kolekcija – dvylika sukomplektuotų, atkurtų pagal archeologijos ir istorijos duomenis, kostiumų; išleistas 2010 – 2011 metų kalendorius, kuriame publikuojami visi atkurti kostiumai, jų detalės, pateikiami išsamūs aprašai.

Tautodailės poskyris prisideda organizuojant svarbiausius LNKC renginius – dainų šventes ir festivalius.Tuomet rengiamos parodos, tautodailininkų mugės, amatų pristatymai.

Didžioji dalis darbų vykdoma pagal ilgalaikius projektus ir programas, kurios paprastai orientuojamos į liaudies dailės sritis. Šiuo metu poskyryje vykdomos dvikompleksinės programos, apimančios kryždirbystę ir tautinį kostiumą.